DYNATRANS AC

Үнийн санал авах

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээГидрийн систем
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т37 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т6 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-30 0C